Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČO, DIČ, DIČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho. Používame ich iba v komunikácii s konkrétnym spotrebiteľom. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad. Všetky údaje sú uchovávané iba na kúpnych zmluvách v papierovej podobe. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú poskytnuté iba pre vybavenie Vašej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane. Nezhromažďujeme žiadne informácie o Vás v žiadnej inej podobe.